นมตรามะลิร่วมบริจาค 20 ล้านบาท

ร่วมสนับสนุนการสร้างศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี